تالارهای گفتگوی دانشجویان مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 2  
بازگشت   تالارهای گفتگوی دانشجویان مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی تهران 2 > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:listen: Listen Listen
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:flower: Flower Flower
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:eat: Eat Eat
:unsure: Unsure Unsure
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:shy: Shy Shy
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:no2: No2 No2
:angry: Angry Angry
:sos: Sos Sos
:offtopic: Offtopic Offtopic
:bag: Bag Bag
:stretcher: Stretcher Stretcher
:pirate: Pirate Pirate
:bath: Bath Bath
:taz: Taz Taz
:punk: Punk Punk
:blind: Blind Blind
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:rlol: Rlol Rlol
:bye: Bye Bye
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:smile: Smile Smile
:nerd: Nerd Nerd
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sniper: Sniper Sniper
:no_clue: No Clue No Clue
:artist: Artist Artist
:stoned: Stoned Stoned
:photo: Photo Photo
:bann: Bann Bann
:swoon: Swoon Swoon
:pray: Pray Pray
:biggrin: Biggrin Biggrin
:throb: Throb Throb
:red_indian: Red Indian Red Indian
:boxed: Boxed Boxed
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:football: Football Football
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:sleep: Sleep Sleep
:afro: Afro Afro
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:nonono: Nonono Nonono
:arabia: Arabia Arabia
:specool: Specool Specool
:oops: Oops Oops
:ban: Ban Ban
:sun: Sun Sun
:plane: Plane Plane
:beee: Beee Beee
:thinking: Thinking Thinking
:question: Question Question
:blush: Blush Blush
:toilet: Toilet Toilet
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:flex: Flex Flex
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:no: No No
:angel: Angel Angel
:sorry: Sorry Sorry
:nyam: Nyam Nyam
:bad: Bad Bad
:stressed: Stressed Stressed
:pimp: Pimp Pimp
:bash: Bash Bash
:tastey: Tastey Tastey
:puke: Puke Puke
:bleh: Bleh Bleh
:thumbup: Thumbup Thumbup
:rip: Rip Rip
:brow: Brow Brow
:tv: Tv Tv
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:fish: Fish Fish
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:smartass: Smartass Smartass
:nene: Nene Nene
:ah: Ah Ah
:smurf: Smurf Smurf
:notworthy: Notworthy Notworthy
:arrow: Arrow Arrow
:starwars: Starwars Starwars
:phone: Phone Phone
:bangin: Bangin Bangin
:sweat: Sweat Sweat
:pokey: Pokey Pokey
:beta: Beta Beta
:threat: Threat Threat
:rap: Rap Rap
:bored: Bored Bored
:tongue: Tongue Tongue
:lol: Lol Lol
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:flowers: Flowers Flowers
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:eek: Eek Eek
:bye2: Bye2 Bye2
:vampire: Vampire Vampire
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:sick: Sick Sick
:2guns: 2guns 2guns
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:nono: Nono Nono
:apploud: Apploud Apploud
:spam: Spam Spam
:ok: Ok Ok
:balloon: Balloon Balloon
:stupid: Stupid Stupid
:pizza: Pizza Pizza
:batman: Batman Batman
:think: Think Think
:puppy: Puppy Puppy
:blow: Blow Blow
:time: Time Time
:rockon: Rockon Rockon
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:fishing: Fishing Fishing
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:smile2: Smile2 Smile2
:newyear: Newyear Newyear
:alien: Alien Alien
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:nuke: Nuke Nuke
:baby: Baby Baby
:strange: Strange Strange
:photo2: Photo2 Photo2
:banned: Banned Banned
:talk: Talk Talk
:pray2: Pray2 Pray2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:rifle: Rifle Rifle
:boxing: Boxing Boxing
:tooth: Tooth Tooth
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:first: First First
:na: Na Na
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:sly: Sly Sly
:naughty: Naughty Naughty
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smoke: Smoke Smoke
:notme: Notme Notme
:argue: Argue Argue
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:osama: Osama Osama
:band: Band Band
:surrender: Surrender Surrender
:play_ball: Play Ball Play Ball
:beer: Beer Beer
:third: Third Third
:ranting: Ranting Ranting
:book: Book Book
:tomato: Tomato Tomato
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:42m: 42 42
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5i5: 55 55
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:41y: 41 41
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:4u7: 47 47
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2g6: 26 26
:6 (3): 6 (3) 6 (3)

War Dreams    Super Perfect Body    Scary Nature    Lovers School    Winner Trick    Hi Psychology    Lose Addiction    Survival Acts    The East Travel    Near Future Tech    How Cook Food    Wonderful Search    Discommend

Book Forever    Electronic 1    Science Doors    The Perfect Offers    Trip Roads    Travel Trip Time    Best Games Of    Shop Instrument    Allowedly


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است